De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en vervolgopdrachten namens ons (Vaker Vegan) aan jou (de consument). Vaker Vegan heeft zijn best gedaan om deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via www.vakervegan.nu/contact.

BIJLAGE 1: Model Formulier Herroeping PDF

BIJLAGE 2: Algemene Voorwaarden PDF

Algemene voorwaarden – Vaker Vegan

Deze algemene voorwaarden zijn gedupliceerd op:

Inhoud

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Over Vaker Vegan
 4. Aanbod
 5. Prijzen
 6. Betaling
 7. Overeenkomst
 8. Levering uitvoering 
 9. Bedenktijd en herroeping
 10. Retourneren
 11. Voorverkoop
 12. Aansprakelijkheid
 13. Klachten en geschillen
 14. Auteursrecht
 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 16. Wijzigingen

1. Definities

Om deze algemene voorwaarden beter leesbaar te maken, is hieronder een lijst met definities opgenomen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 2. Vaker Vegan: de onderneming; Vaker Vegan. De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of digitale inhoud door Vaker Vegan worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Vaker Vegan.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Vaker Vegan en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van herroepingsrecht.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die de consument heeft om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van diens bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 9. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 11. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e- mail – dat jou of Vaker Vegan in staat stelt om informatie die persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 12. Voorverkoop: ook wel presale genoemd, is een overeenkomt met betrekking op een product of dienst waarvan de levering ná een, vooraf aangekondigde, datum in de toekomst zal zijn.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vaker Vegan en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou (de consument) en Vaker Vegan. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en vervolgopdrachten door, namens of jegens Vaker Vegan. 

3. Over Vaker Vegan

 1. Vaker Vegan is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88640256 en BTW nummer NL004640915B38. Vaker Vegan is uitsluitend per e-mail te bereiken op: info@vakervegan.nu en te vinden op de website: www.vakervegan.nu. Op de website kan de consument ook altijd de links vinden naar de social media kanalen in beheer van Vaker Vegan. 

4. Aanbod

 1. Op de website van Vaker Vegan worden fysieke producten, digitale producten (zoals e-Books), digitale diensten en abonnementen op diensten aangeboden. Alles wat Vaker Vegan op de website aanbiedt wordt gezamenlijk geduid als het aanbod.
 2. Het aanbod bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Vaker Vegan stelt deze omschrijving altijd met grote zorg op, zodat de consument op basis van voldoende details een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Wanneer Vaker Vegan een afbeelding van het aanbod op de website vertoont, kan de consument ervan uit gaan dat dit een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod is, echter betreffende digitale diensten zijn afbeeldingen slechts indicatief voor de dienst en geen daadwerkelijke representatie van de dienst . Vaker Vegan spant zich in om een zo actueel mogelijk beeld te schetsen. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kleine (spel)fouten bevat of niet geheel up-to-date is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, zoals fouten in de tekst of afbeeldingen, binden Vaker Vegan echter niet. Vaker Vegan spant zich in om een voldoende actueel aanbod weer te geven op de website, maar staat echter niet in voor eventuele achterstanden met betrekking tot het huidige aanbod. 
 3. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er bepaalde voorwaarden voor gelden zal dit altijd nadrukkelijk worden vermeld. 
 4. Bij elk aanbod geeft Vaker Vegan duidelijke informatie zodat het voor de consument helder is wat de rechten en verplichtingen zijn die gelden wanneer die het aanbod aanvaard.

5. Prijzen

 1. Prijzen van het aanbod op de website kunnen veranderen. 
 2. Prijzen voor reeds bestaande overeenkomsten veranderen in beginsel niet, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling. Andere prijsverhogingen met betrekking tot reeds bestaande overeenkomsten geschieden te allen tijde in overleg. In een dergelijk geval heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. 
 3. Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw.
 4. Abonnementskosten worden maandelijks afgeschreven tot wederopzegging. 

6. Betaling

 1. De consument dient een geplaatste bestelling in beginsel vooraf te betalen.
 2. Abonnementskosten of betalingen in termijnen worden automatisch afgeschreven door middel van een incasso. 
 3. Na de aankoop van een product of dienst kunnen andere producten of diensten worden aangeboden, wanneer de consument ook hier voor een overeenkomst sluit kunnen deze betalingen worden afgeschreven door middel van een incasso. 
 4. Als consument heb je de plicht om onjuistheden in de door jou opgegeven of vermelde betaalgegevens direct aan Vaker Vegan te melden. 
 5. Indien de consument niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet en nadat de consument door Vaker Vegan gewezen is op de te late betaling en er een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan deze betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vaker Vegan gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

  1. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 
  2. 10% over de daaropvolgende € 2.500,=
  3. en 5% over de volgende € 5.000,= 
  4. met een minimum van € 40,=. 
  5. Vaker Vegan kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages, maar is daartoe in geen geval verplicht.

7. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij als consument het aanbod aanvaard en aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
 2. Nadat de consument het aanbod door bestelling via de website heeft aanvaard, ontvang de consument van Vaker Vegan een bevestiging per e-mail. 
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst laat de consument persoonlijke- en betaalgegevens achter. Vaker Vegan behandelt deze gegevens met zorg en heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen. 
 4. Bij levering van onze digitale en niet digitale producten en diensten ontvangt de consument de volgende informatie in een bevestigingse-mail:

  1. het e-mail adres van de klantenservice, waar je met eventuele vragen en klachten terecht kunt;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, indien deze afwijken van de standaard termijn van 14 dagen.
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop, daaronder inbegrepen de voorwaarden om hiervan gebruik te kunnen maken;
  4. de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. het modelformulier waarmee de consument kan herroepen.

8. Levering uitvoering 

 1. Vaker Vegan zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Vaker Vegan heeft opgegeven tijdens de bestelling.
 3. Vaker Vegan zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, er een andere leveringstermijn met de consument is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst, een bericht. De consument heeft dan in elk geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat dat de consument al heeft betaald zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen terugbetalen.
 5. Vaker Vegan draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van bezorging bij de consument of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij Vaker Vegan daar uitdrukkelijk andere afspraken met de consument over heeft gemaakt. 

9. Bedenktijd en herroeping

 1. De wettelijke bedenktijd eindigt na 14 dagen. De klant kan binnen deze periode zonder opgave van reden de bestelling annuleren.

  1. Voor fysieke producten gaat de bedenktijd in vanaf het moment van bezorging;
  2. Voor digitale producten en diensten gaat de bedenktijd in vanaf het moment van bestelling;

 2. Om gebruik te maken van herroeping binnen de bedenktijd dient de consument voor de uiterlijke data genoemd in lid 1, dit kenbaar te maken aan Vaker Vegan.

  1. fysieke producten dienen voor de uiterlijke data genoemd in lid 1 ook verstuurd te zijn. 
  2. Een herroeping kan worden gedaan door een ingevuld modelformulier voor herroeping, die kan de consument kan vinden op de website, in de orderbevestiging, en als bijlage 1 bij de algemene voorwaarden, te mailen naar het contact email adres beschreven in artikel 3. 

 3. Voorafgaand van een van de diensten van Vaker Vegan, zal de consument gevraagd zijn of haar recht op herroeping te herzien.

  1. In het geval deze dienst een eenmalig advies betreft, wordt er expliciet gevraagd aan de consument om akkoord te gaan met de volgende uitspraak: “Ik stem in met directe levering van deze dienst en zie daarmee af van mijn recht tot herroeping”, indien de consument hiermee akkoord gaat en de dienst geleverd is, vervalt het recht op herroeping.
  2. In het geval een dienst een langere periode betreft wordt er expliciet gevraagd aan de consument om akkoord te gaan met de volgende uitspraak: “Ik stem in met directe levering van deze dienst, bij gebruik van mijn herroepingsrecht worden kosten naar ratio van gebruik verrekend” indien de consument hiermee akkoord gaat en er binnen de bedenktijd aanspraak word gemaakt op zijn of haar recht op herroeping worden kosten naar ratio van gebruik verrekend.
  3. Wanneer de consument niet akkoord gaat met de uitspraken beschreven in lid 3.1 of 3.2, zal de dienst niet worden geleverd en kan de consument gebruik maken van zijn of haar recht op herroeping.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Vaker Vegan heeft aangegeven de kosten voor terugzending voor eigen rekening te nemen. 
 6. Vaker Vegan zal het aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) zo spoedig mogelijk terugstorten. In het geval van een fysiek product wacht Vaker Vegan tot het product in goede orde is ontvangen voordat het overgaat op terugstorting. In elk geval binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping bij Vaker Vegan meld of het product in goede orde is ontvangen.

10. Retourneren

 1. Retouren dienen voor de uiterlijke retourdatum aangemeld en verstuurd te worden.

  1. Retouren dienen verstuurd te worden naar de afzender en bijhorend retouradres.
  2. Retouren verstuurd naar het kantooradres van Vaker Vegan kunnen niet worden aangenomen en zullen niet worden geaccepteerd als ‘in goede orde aangekomen’.  

 2. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor het in goede orde aankomen van het product. Gebruikte of beschadigde producten zullen niet worden geaccepteerd. Ook retouren naar het onjuiste adres worden niet geaccepteerd. 

11. Voorverkopen

 1. Indien een overeenkomst een voorverkoop betreft zal altijd voorafgaande een bestelling worden aangekondigd, ook de verwachtte leverdatum zal voor de overeenkomst kenbaar worden gemaakt.
 2. De verwachte leverdatum is ten alle tijden een indicatie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Echter verplicht Vaker Vegan zich aan een uiterlijke leverdatum één jaar na de overeenkomst is aangegaan. Indien Vaker Vegan hier niet aan kan voldoen zal Vaker Vegan het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terugstorten. Tenzij Vaker Vegan de expliciete toestemming krijgt van de consument voor een andere regeling.
 3. Leverafspraak uit artikel 8 lid 3 word in het geval van een voorverkoop teniet gedaan door artikel 11 lid 2.

12. Aansprakelijkheid

 1. Vaker Vegan spant zich in om alle overeenkomsten naar behoren uit te voeren, en neemt daarbij de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht. 
 2. Vaker Vegan neemt de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht voor zijn adviezen maar communiceert dat de eindverantwoordelijkheid omtrent het uitvoeren van deze adviezen ten alle tijden bij de consument ligt. Vaker Vegan adviseert ten alle tijden om voorafgaand het uitvoeren van de gegeven adviezen, deze te bespreken met de begeleidende arts of diëtist.
 3. Vaker Vegan spant zich in om de voedingsbegeleiding te voorzien van goede adviezen. Dit is echter een inspanningsverplichting. 
 4. Vaker Vegan kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 
 5. Vaker Vegan is niet aansprakelijk voor eigen gebruik en handelingen. 
 6. Indien aansprakelijkheid van Vaker Vegan wordt vastgesteld, dan is deze beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de handelingen van Vaker Vegan.
 7. Vaker Vegan is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld aan de zijde van Vaker Vegan.
 8. De klant vrijwaart Vaker Vegan van alle schade die later ontstaat dan een jaar na afloop van de overeenkomst.
 9. Vaker Vegan is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade of schade die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik door de consument. 
 10. Het bepaalde in dit artikel geldt niet voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. 
 11. Vaker Vegan is niet aansprakelijk voor schade van derden. 

13. Klachten en geschillen

 1. Vaker Vegan heeft een klachtenprocedure. Heb je een klacht, neem dan contact met ons op via de contact informatie uit artikel 3 en Vaker Vegan zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven aan Vaker Vegan worden bericht via bovenstaande webpagina
 3. Klachten worden door Vaker Vegan binnen 14 dagen behandeld. Als consument dien jij Vaker Vegan 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. 
 4. Het indienen van een klacht tast in beginsel de betalingsverplichting niet aan, tenzij Vaker Vegan en de klant schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 5. Mocht een klacht uitlopen tot een geschil, dan geldt dat op overeenkomsten tussen Vaker Vegan en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend Nederlands recht van toepassing is. 
 6. In het geval van een geschil, dienen de consument en Vaker Vegan eerste gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing voor het geschil, alvorens een geding bij de rechter aanhangig wordt gemaakt. 
 7. Voor de absolute en relatieve competentie van de rechter wordt aangesloten bij hetgeen in de wet is bepaald. 

14. Auteursrecht

 1. Nota Bene: onder de juridische term ‘auteursrecht’ valt ook de informeel gebruikte term ‘beeldrecht’. 
 2. Alle door Vaker Vegan geleverde producten of diensten zijn gemaakt door Vaker Vegan. 
 3. Op alle door Vaker Vegan gemaakte producten of diensten berust daarom het auteursrecht van Vaker Vegan. Dit betekent dat het niet is toegestaan de producten of gedeelten daarvan te dupliceren, te delen met derden of anderszins te verveelvoudigen, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is gegeven door (een gevolmachtigde van) Vaker Vegan. 
 4. Wordt in strijd met hetgeen in het tweede lid van dit artikel is bepaald, toch een inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Vaker Vegan, dan is degene die de inbreuk pleegt gehouden tot het betalen van een schadevergoeding aan Vaker Vegan. De hoogte van dit bedrag wordt berekend aan de hand van het fictieve bedrag dat Vaker Vegan voor gelijksoortig rechtmatig gebruik in rekening had kunnen brengen. 

15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende en/of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd is met hetgeen in de overeenkomst tussen de consument en Vaker Vegan, dan prevaleert hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd. 

16. Wijzigingen

 1. Vaker Vegan is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang mogen worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. 
 3. Inhoudelijke wijzigingen in deze algemene voorwaarden gedurende de duur van de overeenkomst worden vooraf aan de consument medegedeeld. Deze hoeft niet met een dergelijke wijziging akkoord te gaan.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst zijn te allen tijde slechts mogelijk in overleg. 

>